ចំណងគំនុំបេះដូង Chom Norng Komnom Besdong [EP.23-25] | Srokkhmer | Khmer Movie | khmer drama | video4khmer | movie-khmer | Kolabkhmer | Phumikhmer | KS Drama | khmercitylove | sweetdrama | HuniiTV | KHReplay Best | TVB Cambodia
Title
ปมเสน่หา, Poisonous Passion, Plerng Payu , Pom Sanaeha , เพลิงพายุ
Country
Thailand
Episodes
25
Network
Channel 3
Genres
Romance, Drama
Tags
Adapted From A Novel, Revenge, Deception, Hidden Identity, Strong Female Lead, Love At First Sight, Trauma, Abortion, Tragic Past, Nice Male Lead
Cast
Patricia Tanchanok Good, Warintorn Panhakarn
Parichat became pregnant before discovering that her partner, Trin, was already married. After forcibly having the child aborted, he abandons her. Parichat is left alone and suicidal until her sister and brother-in-law offer to help her plot revenge. The plan requires years of studying abroad, after which Parichat returns and begins slowly approaching Trin. As she creeps toward her vengance, Trin’s wife’s cousin, Payu, tries to protect his family by impeding her.
X Close
ADS3

Watch Khmer movie and video online for free including Thai drama, Thai lakorn, Chinese drama, Korean drama,
Khmer Thai Drama at www.stockdrama.club
and https://cookingtips.best/
and https://roscheat.online/


Khmer Movie, khmer drama, srokkhmer, srok-khmer, srokhmer us, khmer-movie, thaidrama, thaidramahd, video4khmer, movie-khmer.com, kolab-khmer, kolab khmer, khmer-drama, ksdrama, khmerstation, cookingtips.best, roscheat, khmertimeskh, khmerkomsan, phumi7, merlkon, film2us, movie2kh, sweetdrama, khmercitylove, HuniiTV, KHReplay, tvb cambodia drama, ckh7, srokthai, phumimedia, phumi8, khmer avenue, khmer search, Soyo, khmerfans
are top online web Entertainment in Cambodia, chinese tv series, china tv series, china tv drama, chinese tv show, chinese show on netflix, guardian tv show chinese,
chinese tv dramas, chinese drama 2020, 2021,2022, best chinese drama, chinese drama list, c drama