សង្គ្រាមស្នេហ៍នារីអាកាសចរ Sangkream Sne Neary Akasjor [EP.26End] | Srokkhmer | Khmer Movie | khmer drama | video4khmer | movie-khmer | Kolabkhmer | Phumikhmer | KS Drama | khmercitylove | sweetdrama | HuniiTV | KHReplay Best
Title
Song Kram Nang Fah, สงครามนางฟ้า, Battle of Angels , War Angels ,Song Kream Sne Tep Absor, សង្គ្រាមស្នេហ៍ទេពអប្សរ
Country
Thailand
Episodes
26
Network
Channel 5
Genres
Romance, Drama
Tags
Infidelity
Cast
Bee Namthip Jongrachatawiboon, Kong Saharat Sangkapricha, Pong Nawat Kulrattanarak, Ice Apitsada Kreurkongka, Panward Hemmanee
Rin, a beautiful new airhostess, is the star of the class, envied by all especially by Noi, a normal look air-hostess who scores the top of the class. Rin meets In, a senior pilot who falls in love with her at first sight and secretly sends her gifts. However, Rin’s friend introduces her to her new boyfriend Ning, a handsome playboy co-pilot, who is also Noi's brother. Ning also falls in love with Rin and tries to win her heart. While in Singapore, Rin has the chance to meet In again and know he's her secret admirer. They have a good time together and Rin starts to fall in love with In. When they return to Thailand, In's wife , upon learning about the relationship between In and Rin, starts to harass Rin. In tries to make Rin understand that he is going to divorce his wife and wants Rin to wait for him. But Rin is very confused because she doesn’t want to snatch another woman’s husband, so she decides to go out with Ning. In and Ning get into a fight and Rin has to decide to choose Ning for morality’s sake, which makes In very sad. As Rin decides to marry Ning, a known playboy, and In is getting a divorce and continues to pursue Rin, the complex relationship between the three of them gets very complicated. This lakorn recieved "The Most Scandalous" Award. It made international news as Thai air hostesses and air hostesses from other countries were angered with the lakorn saying it degraded their job.
X Close
ADS3

Watch Khmer movie and video online for free including Thai drama, Thai lakorn, Chinese drama, Korean drama,
Khmer Thai Drama at www.stockdrama.club
and https://cookingtips.best/
and https://roscheat.online/


Khmer Movie, khmer drama, srokkhmer, srok-khmer, srokhmer us, khmer-movie, thaidrama, thaidramahd, video4khmer, movie-khmer.com, kolab-khmer, kolab khmer, khmer-drama, ksdrama, khmerstation, cookingtips.best, roscheat, khmertimeskh, khmerkomsan, phumi7, merlkon, film2us, movie2kh, sweetdrama, khmercitylove, HuniiTV, KHReplay, tvb cambodia drama, ckh7, srokthai, phumimedia, phumi8, khmer avenue, khmer search, Soyo, khmerfans
are top online web Entertainment in Cambodia, chinese tv series, china tv series, china tv drama, chinese tv show, chinese show on netflix, guardian tv show chinese,
chinese tv dramas, chinese drama 2020, 2021,2022, best chinese drama, chinese drama list, c drama